.......s námi máte po starostech!


Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

28.06.2013 08:39

autor:Ladislav Kandler, DiS.

zdroj:https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/zena-podnikatelka/podnikani-na-materske-a-rodicovske-dovolene/

Mateřská či rodičovská dovolená rozhodně není překážkou v podnikání.

 

Jste na mateřské či rodičovské dovolené a přemýšlíte o tom, že si přivyděláte podnikáním? Nebo už podnikáte a nevíte, jestli v něm při péči o dítě můžete pokračovat? Přečtěte si, jestli nepřijdete o mateřskou a kdo v takovém případě platí sociální a zdravotní pojištění.


 
Čím dál více maminek na mateřské dovolené přemýšlí nad otázkou, jak si vydělat nějakou tu korunu navíc a zároveň nezanedbat péči o své čerstvě narozené dítě. Proto se často setkáváme s dotazy typu: „Jaké mám možnosti přivýdělku?“ „Můžu vůbec při mateřské podnikat nebo být zaměstnaná?“ „Nepřijdu o mateřskou, když začnu podnikat?“ „A jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění?“

Dotazů je tedy mnoho. V tomto článku se budeme snažit na tyto otázky co nejsrozumitelněji odpovědět a pomoci vám tak připravit se na možnosti přivýdělku možná ještě před nastoupením na mateřskou dovolenou. Jak se říká, prevence je základ.

Dva důležité pojmy – mateřská a rodičovská


Ze všeho nejdříve si stručně objasníme dva základní pojmy, a to mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. V naší účetní praxi se neustále setkáváme s tím, že se tyto dva důležité pojmy vzájemně zaměňují.

Mateřská dovolená souvisí přímo s porodem dítěte a jeho následnou péčí. Je upravena v § 157 zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zde je v odst. 1 uvedeno, že „v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.“ Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena zpravidla 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá „Peněžitá pomoc v mateřství“ (dále jen mateřská).

Rodičovská dovolená je legislativně zakotvena také v zákoníku práce, a to v § 158. Ten nám říká, že „k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.“ Pokud nevznikl nárok na mateřskou dovolenou, pak rodičovská dovolená náleží ode dne narození dítěte. Dávka vyplácená při rodičovské dovolené se nazývá „Rodičovský příspěvek“ (dále jen rodičovská).

Pokud jde o osobu samostatně výdělečně činnou, u ní nelze přímo hovořit o mateřské či rodičovské dovolené. OSVČ je tedy poskytována dle § 34 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění peněžitá pomoc v mateřství, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. Pokud na ni nárok nemá, pak se jí poskytuje rodičovský příspěvek, jenž je dávkou státní sociální podpory a je zakotven v § 30 až § 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podnikání a zaměstnání při mateřské


Pokud hovoříme o „podnikání na mateřské“, je třeba upozornit na skutečnost, že v době pobírání mateřské nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně. Není nutné přitom přerušovat živnost. Je zde totiž důležité slovíčko „osobně“. Pokud tedy nevykonáváte osobně tuto činnost, ale např. prostřednictvím svých zaměstnanců, je to v pořádku. V případě, že se např. živíte výukou jazyků nebo překládáním výhradně sama na sebe, není možné v období pobírání mateřské tuto činnost vykonávat.

Z praxe vyplývá, že většina maminek, které nastupují na mateřskou, jsou zaměstnané. Proto vzniká otázka, zda je možné být při mateřské dále zaměstnaná nebo si přivydělávat jiným zaměstnáním. V této souvislosti je potřeba upozornit na skutečnost, že v době pobírání mateřské není možné pracovat pro zaměstnavatele, který vyplácí mateřskou a vykonávat pro něj činnost, ze které mateřskou pobíráte. Existuje zde však možnost práce např. na dohodu o provedení práce, případně uzavřítpracovní poměr s dalším zaměstnavatelem, u kterého nepobíráte mateřskou.

Podnikání na rodičovské a zdravotní pojištění


Za ty rodiče, jež jsou na rodičovské dovolené, je plátcem zdravotního pojištění stát. To však platí pouze u osob, které nemají žádné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti). Pokud se rozhodne osoba na rodičovské dovolené začít podnikat, stát za ní již zdravotní pojištění neplatí a taková osoba je povinna si jej začít hradit sama za sebe.

V prvním roce podnikání se zálohy na zdravotní pojištění neplatí, po podání daňového přiznání si následně rodič OSVČ na rodičovské vypočítá výši odvodu na zdravotní pojištění. Výhodou však je, že se nejedná o minimální výši záloh na zdravotní pojištění, ale hradí se pouze zálohy dle skutečně dosaženého výdělku.

Pokud ale rodič nepodniká nebo nemá jiné příjmy, vzniká při nástupu na rodičovskou této osoběoznamovací povinnost své zdravotní pojišťovně ohledně vzniku nároku na platbu pojistného státem. Je zde stanovená lhůta pro takovéto oznámení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za tuto osobu pojistné.

Podnikání na rodičovské a sociální pojištění


Co se týče úhrady sociálního pojištění u osoby samostatně výdělečně činné, která pobírá rodičovský příspěvek, stává se osobou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (pokud si nadále nehradí nemocenskou).

V případě, že daňový základ, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení, v předchozím roce nedosáhne výše zakládající účast na důchodovém pojištění, takovéto OSVČ zaniká povinnost hradit zálohy v kalendářních měsících, při kterých dochází k souběhu samostatné výdělečné činnosti a pobírání rodičovského příspěvku.

Rozhodná částka výše daňového základu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, je stanovena dle § 10, odst. 2, zákona o důchodovém pojištění. Pro rok 2012 činí tato částka 60 329 Kč.

Pokud je tento limit překročený, hradí se zálohy v předepsané výši pro výkon vedlejší činnosti. Tato částka je však o poznání nižší, nežli minimální výše záloh pro OSVČ vykonávající hlavní činnost.

Daňové úlevy


Každý zaměstnanec či podnikatel má možnost využít řady daňových úlev. V případě jejich uplatnění je výsledná daň z příjmů minimální, často i nulová. Rodiče s dětmi navíc mohou využít tzv. daňových bonusů. V praxi to znamená, že za splnění určitých podmínek finanční úřad vrátí finanční prostředky na jejich účet. Jak je to možné? Každý rodič s dítětem nebo více dětmi, může uplatnit slevu na dítě. Za každé jedno dítě je v roce 2012 takováto sleva na dani ve výši 13 404 Kč.

Pokud poplatník dosáhne nižších příjmů a slevu na dítě v celé výši nevyčerpá, nadměrnou část této slevy může získat formou daňového bonusu. V roce 2012 činí maximální daňový bonus 60 300 Kč ročně.
Uvedenou slevu či bonus lze využít pro každé dítě, které s poplatníkem žije v domácnosti. Další podmínkou je, že se má jednat o nezletilé dítě, a to až do ukončení povinné školní docházky. Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že se jedná o dítě do věku 26 let, které se ale zároveň soustavně připravuje na budoucí povolání.

Daňový bonus je možné dále využít v případě dosažení příjmů za zdaňovací období podle § 6, 7, 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů (zaměstnání, podnikání…), a to alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Závěr


Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že podnikání při rodičovské není nijak nevýhodné, naopak, lze tím přispět nemalou měrou do rodinného rozpočtu a možná si tak i „nastartovat“ výdělečnou činnost do doby, než skončí mateřská dovolená. Je však třeba znát svá práva a povinnosti, aby takovémuto podnikání nic nebránilo.

Příklad


Jsem OSVČ a prodávám přes e-shop dětské oblečení. Roční příjem očekávám zhruba 140 000 Kč. Jsem na rodičovské dovolené a mám jedno dítě ve věku 1,5 roku. Jak bude vypadat moje daňové přiznání za rok 2012, budu muset doplácet něco na sociální pojištění, případně daň? Plánuji využít paušálních výdajů.

Budeme vycházet z toho, že podnikání probíhalo od ledna 2012 do prosince 2012. Pro zdravotní i sociální pojištění je podnikání této maminky považováno za vedlejší činnost. Manžel si slevu na dítě neuplatňuje.

Celkový příjem za rok 2012 je tedy 140 000 Kč

Paušální výdaje budou ve výši 60 % z příjmů: 140 000 Kč x 60 % = 84 000 Kč

Základ daně, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji: 140 000 Kč - 84 000 Kč = 56 000 Kč

Daň ve výši 15 % z 32 000 Kč: 8 400 Kč

Nejdříve uplatníme slevu na dani na poplatníka, kterou můžete využít: tato sleva činí 23 640 Kč

Celková daňová povinnost: 0 Kč - sleva na dani je v našem případě vyšší, než je vypočtená daň

Sleva na 1 dítě celkem za rok 2012 činí 11 604 Kč
 
Jaký z toho plyne výsledek?
  • Daň z příjmů - z výše uvedeného můžeme vidět, že výsledná daňová povinnost činí 0 Kč. Zároveň zde vnikl nárok na úhradu daňového bonusu, a to ve výši 11 604 Kč.
  • Sociální pojištění - v tomto případě maminka nedosáhla rozhodné částky za rok 2012. Tato částka pro rok 2012 je 60 329 Kč. Proto zde nevzniká povinnost hradit doplatek na sociální pojištění ani není povinnost úhrady měsíčních záloh na sociální pojištění pro rok 2013.
  •  

 

—————

Zpět