.......s námi máte po starostech!


Odložení daňových povinností kvůli povodním

11.06.2013 08:09

Postihly vás povodně? V tom případě můžete požádat o odložení svých daňových povinností. Finanční správa nabízí úlevy jak pro lidi, které záplavy zasáhly, tak pro ty, kteří se rozhodnou pomoci. Podívejte se, jak postupovat.


 
Pokud vás postihly záplavy a neprodleně to oznámíte místně příslušnému finančnímu úřadu, bude vůči vám správce daně postupovat vstřícně. A ani lidé, kteří budou chtít pomoci, nepřijdou zkrátka. V čem vám na finančním úřadě vyjdou vstříc?
  • V nutných případech prodlouží lhůtu k podání daňového přiznání. Správce daně na žádost poplatníka vstřícně zohlední důsledky živelní pohromy.
  • V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit.
  • Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.
  • Dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým osobám prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek.
  • Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací (jde o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek).
  • Generální finanční ředitelství může na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby, a to i k podnětu ručitele, zcela nebo částečně prominout daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti.
  • Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období.
Obecně závazná vyhláška, kterou obec osvobození stanoví, musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. 3. roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Pokud poplatník uplatňuje nárok na uvedené osvobození za již uplynulé zdaňovací období, případně na aktuální zdaňovací období, avšak po termínu pro podání daňového přiznání,uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání.
  • Částka věnovaná formou dárcovské SMS (DMS) nepodléhá DPH.

autor:Bc. Michaela Sobotková

zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/odlozeni-danovych-povinnosti-kvuli-povodnim/

 

—————

Zpět