.......s námi máte po starostech!


Identifikovaná osoba podle zákona o DPH

10.06.2013 09:39

Novela zákona o DPH v roce 2013 nově zavedla definici identifikované osoby. Přináší úlevu pro podnikatele s přeshraničními aktivitami, například pro uživatele různých webových služeb. Google reklama tak už z podnikatelů plátce DPH neudělá.


 
Předně je potřeba v následujícím textu rozlišovat dva základní pojmy, které na první pohled zní podobně, avšak terminologicky se liší. Jedná se o následující termíny používané v oblasti DPH:
 • osoba identifikovaná k dani,
 • identifikovaná osoba.
Ještě do 31. 12. 2012, tedy před novelou zákona o DPH k 1. 1. 2013, byla osobou identifikovanou k dani pro účely DPH právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání (např. neziskové subjekty, veřejná správa apod.) a neuskutečňovala ekonomické činnosti v tuzemsku. Jednalo se o osoby, které neprováděly „ekonomickou činnost“, čímž nebyla splněna základní podmínka pro to, aby se osoba stala regulérním plátcem.
 
Nebo to také mohla být osoba povinná k dani, která uskutečňovala jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet, pokud pořizovala zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročila limit 10 000 EUR bez DPH.
 
Za osoby identifikované k dani se považovaly rovněž výše uvedené právnické osoby, pokud jim bylo zasíláno zboží, které bylo předmětem spotřební daně.
 
Před novelou bylo možné, aby se výše uvedené osoby dobrovolně přihlásily jako osoba identifikovaná k dani, i když hodnota pořízeného zboží nedosahovala stanoveného limitu. Identifikovanou osobou se může podnikatel nově stát teprve až uskutečněním přeshraničních aktivit (počínaje rokem 2013).
 
Jak již bylo řečeno, k 1. 1. 2013 došlo novelami k mnohým změnám, mezi které patří mimo jiné např. zavedení nového znění § 97 ZDPH „Registrace identifikované osoby“ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), a to novelami č. 457/2011 Sb., 018/2012 Sb., 500/2012 Sb. a 502/2012 Sb.

Nová definice identifikované osoby

Novela ZDPH zavedla v roce 2013 nově i definici identifikované osoby, a to v § 6g a následujících ZDPH, kdy se jí stane:
 • osoba povinná k dani (neplátce), nebo
 • právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně.
Z tohoto pravidla však existuje výjimka, a to zboží pořízené prostřední osobou v rámci tzv. třístranného obchodu (zjednodušený postup při dodání zboží v rámci EU). Nové znění § 6 a následných bylo rozděleno tak, aby na sebe logicky navazovala posloupnost, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem (§ 6 až § 6f) a dále kdy se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani stává identifikovanou osobou (§ 6g až § 6i).
 
V této souvislosti je vhodné posuzovat přijaté a poskytnuté služby podle místa plnění. Například dle § 6h nerozhoduje místo plnění při poskytnutí služby, ale naopak například v § 6i se váže povinnost registrace (vznik) identifikované osoby na služby s místem plnění podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH), tedy služby v systému tzv. reverse charge, neboli přenesení daňové povinnosti.
 
Svým způsobem se jedná o určitou úlevu třeba pro podnikatele s přeshraničními aktivitami. Jedná se např. o uživatele různých zahraničních webových služeb, např. Google reklamy a podobné, kdy je místo plnění v jiném členském státě. Dříve, jakmile český podnikatel (neplátce) využil těchto a jiných podobných služeb, se stal plátcem DPH. Jednalo se zejména o případy, kdy Google fakturoval své reklamní služby z Irska či USA.
 
Od roku 2013 už to z českého podnikatele plátce DPH neudělá, jelikož odpadla povinnost u služeb s místem plnění v jiném členském státě se registrovat jako plnohodnotní plátci DPH. Od roku 2013 se z takovéhoto příjemce služeb (neplátce) stane „pouze“ identifikovaná osoba. A to z toho důvodu, že přijme službu od osoby neusazené v tuzemsku.
 
Změnilo se rovněž dosavadní pravidlo, kdy se tuzemský podnikatel, který poskytl svou službu zahraničnímu podnikateli s místem plnění v jiném členském státě, automaticky stal plátcem DPH dnem poskytnutí takové služby. Nyní se podnikatelé nestanou plnohodnotnými plátci DPH, ale jen identifikovanými osobami.
 
Nově zavedený pojem „identifikovaná osoba“ však nenahrazuje pojem „osoba identifikovaná k dani“, neboť ta je v ZDPH jako pojem zrušena a jedná se jen o jakousi podmnožinu identifikovaných osob.
 
Identifikovanou osobou jsou nově:
 • osoby identifikované k dani (zahrnuté do této skupiny do 31. 12. 2012),
 • osoby povinné k dani, které doposud nejsou plátci (z důvodu například, že nepřekročily obrat 1 mil. Kč), přičemž ale:
  • překročily roční limit 326 tisíc Kč bez DPH pro pořízení zboží z jiného členského státu, nebo
  • jim bylo dodáno zboží s instalací a montáží od osoby neusazené v tuzemsku, nebo distribučními soustavami či sítěmi,
  • přijaly službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv mimo ČR, který zde nemá sídlo ani provozovnu, případně se jeho tuzemská provozovna neúčastní tohoto plnění) – tedy např. již zmiňovaná inzerce na Google,
  • osoby, které poskytly službu podnikateli se sídlem v EU, a to službu s místem plnění podle § 9 ZDPH, kdy dochází k přenosu povinnosti odvést daň na odběratele (tzv. systém reverse charge). Registrace identifikované osoby ale nevzniká, bude-li plnění v jiném členském státě osvobozeno od daně.
Podnikatelé (osoby), kterým vznikne povinnost přiznat DPH (např. při přeshraničním plnění) s místem plnění v jiném členském státě, již nebudou muset být kvůli tomu registrováni jako „plnohodnotní“ plátci. U přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku musí identifikovaná osoba přiznat DPH.

Identifikovaná osoba a daňová přiznání

Identifikovaná osoba musí podat přiznání k DPH a v případě, že poskytuje přeshraniční služby, tak i souhrnné hlášení v souladu s § 102 ZDPH. Do přiznání a souhrnného hlášení se zahrnuje ovšem pouze přeshraniční plnění. U tuzemských plnění zůstává neplátcem DPH.
 
Osoby povinné k dani s místem podnikání v tuzemsku, které se stanou identifikovanou osobou, nebudou nutně u tuzemských plnění uplatňovat DPH. Důsledkem toho ale bude, že nebudou mít ani nárok na odpočet DPH na vstupu. Ovšem i nadále zůstává zachována možnost pro osobu povinnou k dani, tj. včetně identifikované osoby, stát se plátcem na základě žádosti dobrovolně.
 
Identifikovaná osoba (podnikatel), neplátce, musí tedy sledovat své činnosti. U pořízení zboží nebo přijetí služby z EU nebo poskytnutím služby do EU se dříve (do 31. 12. 2012) stal podnikatel automaticky plátcem DPH. Od roku 2013 již tyto aktivity nemusí znamenat automatický vznik plátcovství.
 
Podnikatel (neplátce) bude při poskytování tuzemských plnění dále posuzován jako osoba osvobozená od uplatňování DPH, tedy nebude vybírat daň na výstupu, ale rovněž nebude mít ani nárok na odpočet daně, takže si nebude moci uplatnit nárok na vrácení daně z nakoupených vstupů.
 
Identifikované osoby na rozdíl od standardních plátců pouze vykazují a odvádí DPH, nemají nárok na odpočet daně na vstupu, ale mají přiděleno DIČ.
 
Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Dále, pokud budou tyto osoby uskutečňovat tuzemská plnění, nemusí uplatnit na výstupu českou DPH.
 
Pokud je podnikatel neplátce DPH a stane se podle některé z výše uvedených podmínek identifikovanou osobou, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal identifikovanou osobou.
 
O zrušení registrace identifikované osoby může podnikatel požádat za předpokladu, že:
 • za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
 • v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídil zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH,
 • podnikatel přestal vykonávat ekonomickou činnost.
 •  

Autor:Ing. Filip Sinecký,15.4.2013

Zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/identifikovana-osoba-podle-zakona-o-dph/

—————

Zpět